Sähkölaitteistojen kunnossapito

Sähkölaitteistojen kunnossapito on luotettavan toiminnan jatkumisen perusta.

Lainsäädäntö asettaa laitteiston haltijalle velvollisuuksia laitteiston kunnossapidosta. Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokan 2 sähkölaitteistoille laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Sähkölaitteiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet.

 

Käytön johtajat

Jonkun henkilön tulee olla aina vastuussa sähkölaitteiston käytöstä. Erikseen nimetty käytön johtaja tarvitaan, jos sähkölaitteisto kuuluu luokkaan 2, eli laitteistoon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1 600 kVA. Käytön johtajan tulee olla sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa. Käytön johtajalla on oltava sähköalan pätevyys.

 

Määräaikaistarkastukset

Mikäli kiinteistö tai muu sähkönkäyttökohde on varustettu yli 35 ampeerin (A) sulakkeilla, tulee kohteen laitteistolle tehdä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein asuinrakennuksia lukuun ottamatta.

Määräaikaistarkastuksessa tulee riittävässä laajuudessa varmistua siitä, että:

1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet;

2) sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä;

3) sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

 

 

Tukesin ohje sähkölaitteiston lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista

Sähkömaailma-lehden artikkeli: Sähkölaitteiston kunnossapitovastuu kuuluu laitteiston haltijalle